Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy p4tprodukt.pl działający pod adresem: http://p4tprodukt.pl prowadzony jest przez P4T Produkty Drewniane Patryk Truszczyński z siedzibą w Słupnica 52, kod pocztowy: 13-340 Biskupiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarski, NIP: 8771482550, Regon: 385666947.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży  Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

2. Definicje

 1. Sprzedawca – P4T Produkty Drewniane Patryk Truszczyński z siedzibą w Słupnica 52, kod pocztowy: 13-340 Biskupiec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarski, NIP: 8771482550          Regon: 385666947.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – Zgodnie z  art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, „konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową”.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://p4tprodukt.pl
 5. Przedsiębiorca – Zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako:”k.c.”):„przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 §1 (tzw. ułomna osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu: p4tprodukt.pl oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
 8. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także możliwość modyfikacji zamówienia tj. ilość sztuk.
 9. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Czas realizacji – przewidywany czas realizacji zamówienia dostępny na stronie p4tprodukt.pl. Każdy produkt posiada w przewidywany czas zamówienia .
 11. Cena – wyrażona w PLN cena brutto zawierająca podatki.
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodek cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

3. Kontakt ze sklepem

 1. Adres sprzedawcy: Słupnica 52; 13-340 Biskupiec
 2. Adres sklepu internetowego: http://p4tprodukt.pl
 3. Adres e-mail: biuro@p4tprodukt.pl
 4. Nr tel.: 691 239 436
 5. Nr rachunku bankowego: 73 1140 2004 0000 3102 7985 6998

4. Zamówienie 

 1. Zawarte w Sklepie informacje o Produktach stanowią dla Klientów zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy w rozumieniu art. 661 1 Kodeksu Cywilnego, której przedmiotem jest nabycie Produktu za wynagrodzeniem.
 2. Produkty sprzedajemy w naszym sklepie internetowym albo mailowo jeżeli produktu nie jest dostępny w asortymencie sklepu.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez stronę internetową: http://p4tprodukt.pl albo mailowo. Zamówienia można składać bez zakładania konta na stronie – jeżeli każdorazowo zostanie zaakceptowany Regulamin.
 4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu.
 6. Żeby dokonać Zamówienia w naszym sklepie należy:
  1. przeczytać informację o produkcie,
  2. dokonać konkretnego wyboru Produktu wraz z jego zmiennymi oraz ilość, 
  3. dodać do koszyka – jeżeli Produkt jest dostępny,
  4. wprowadzić dane odbiorcy,
  5. wybrać sposób płatność, 
  6. wybrać sposób dostawy (z wyjątkiem drzwi, gdzie możliwa jest dostawa wyłącznie przez sprzedającego),
  7. przeczytać oraz zaakceptować regulamin,
  8. sprawdzić podsumowanie zamówienia,
  9. złożyć zamówienie przy użyciu przycisku „Kupuję i płacę”.
  10.   Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie wysłane na maila.

5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w PLN i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Nie zawierają ewentualnych opłat celnych i kosztów dostawy.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości oraz rodzaju zamawianych Produktów. Koszty dostawy podawane są przy składaniu Zamówienia, a także bezpośrednio przed nim. 
 3. Klient ma możliwość zapłaty:
  1. przelewem
  2. za pobraniem
  3. płatnościami elektronicznymi dostępnymi w Sklepie
  4. Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro”
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

6. Sposoby dostawy oraz czas realizacji

 1. Produkty dostarczamy wyłącznie na terenie Polski.
 2. Produkty z kategorii drzwi przesuwne, drzwi przesuwne dwuskrzydłowe, drzwi z ościeżnicami dostarczamy własnym, firmowym środkiem transportu.
 3. Produkty z pozostałych kategorii dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich.
 4. Koszty dostawy podane są na stronie internetowej w artykule „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 5. Produkty dostarczamy w dni robocze oraz w soboty.
 6. Koszty dostawy ponosi Klient.
 7. Czas realizacji Zamówienia wskazany jest przy każdym oferowanym Produkcie.
 8. W zależności od ewentualnych indywidualnych ustaleń stron, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
 9. O konkretnym terminie dostawy Klient informowany jest 1-2 dni przed dostawą mailowo lub telefonicznie.
 10. W przypadku zamówienia drzwi wraz systemem przesuwnym oraz uchwytami Produkty zostaną dostarczone przez Sprzedającego tego samego dnia oraz tym samym transportem. 

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Produkty z kategorii drzwi przesuwne; drzwi dwuskrzydłowe; drzwi z ościeżnicami sprzedawane przez p4tprodukt.pl, stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt. 4. Są produkowane według indywidualnych wytycznych oraz życzeń, niebędącymi przedmiotem masowego obrotu. W związku z powyższym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są Produkty tj. drzwi przesuwne; drzwi dwuskrzydłowe; drzwi z ościeżnicami.
 2. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest Produkt niestanowiący rzeczy nieprefabrykowanej, o której mowa w ust. 1, Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej z p4tprodukt.pl bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu.
 3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować mailowo: biuro@p4tprodukt.pl albo listownie: P4T Produkty Drewniane Patryk Truszczyński; Słupnica 52; 13-340 Biskupiec w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Produkty na adres: P4T Produkty Drewniane Patryk Truszczyński, Słupnica 52, 13-340 Biskupiec.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy p4tprodukt.pl zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia od Klienta.
 7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inną formę zwrotu.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego wysłania.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów jeżeli zostałby uszkodzony z powodu winy Klienta. 
 10. Klient ponosi koszty odesłania Produktów jeżeli odstępuje od umowy.

8. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 
 2. Reklamacje można składać:
  1. na piśmie na adres: P4T Produkty Drewniane Patryk Truszczyński, Słupnica 52, 13-340 Biskupiec.
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@p4tprodukt.pl 
 1. W składanej reklamacji należy podać następujące informacje:
  1.  informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju i czasu wystąpienia wady,
  2. określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (naprawa Produktu, wymiana Produktu na nowy, obniżenie ceny Produktu)
  3. podanie danych kontaktowych składającego reklamację.
  4. W przypadku, gdy wada będąca przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego  była wcześniej usuwana, Klient może zażądać także obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie to nie przysługuje jeżeli wada jest nieistotna lub niewielka.
  5. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dostarczenia wadliwego Produktu do adresu Sprzedawcy, Sprzedający ponosi koszty związane wysyłką Produktów.
  6. Sprzedawca rozpatrzy i odpowie na zgłoszenie reklamacyjne nie później niż 14 dni od doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.
  7. Sprzedawca informuje, że z uwagi na specyfikację materiałów używanych do produkcji drzwi, czyli drewno lub forniry naturalne możliwe jest występowanie różnic w barwach oraz usłojeniu drzwi, zatem zgłoszenia reklamacyjne wynikające z tego tytułu nie są uwzględniane.

9. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 1.  Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
   przesyłki na zlecenie Administratora. 
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych    sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  – Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  – Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  – Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

11.  Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy p4tprodukt.pl, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).